Press MNE                                      Press ALB

URA lansirala pobjednički program


Ulcinj | 25.12.2017. Građanski pokret URA lansirao je danas pobjednički program za Ulcinj, čime je i zvanično započeo izbornu kampanju. Program nosi naziv #URAzaUlcinj | #UlcinjNovimGeneracijama i utemeljen je na viziji odgovornih politika za razvoj grada i stvaranje blagostanja. 


- Pripremili smo odgovore na ključne probleme i potrebe građana opštine Ulcinj u 16 oblasti društvenog, političkog i privrednog života. Za svaku od njih smo kreirali posebnu politiku čime demonstriramo našu riješenost, odgovornost i posvećenost, rekao je predsjednik ovog Pokreta Dritan Abazović. On je istakao da je kampanja inovativna i po tome što se zasniva na direktnoj realizaciji politika umjesto na predizbornim obećanjima. Odgovorne i realne politike se prepoznaju po tome, što odslikavaju široki konsenzus i što ih je moguće realizovati odmah i prije pobjede na izborima. Naša nova kampanja predstavlja u tom smislu promjenu političke paradigme ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu.  


Predsjednik lokalnog odbora, Omer Bajraktari izrazio je izuzetno zadovoljstvo i ponos zbog snažnih politika, koje su razvili mladi i motivisani eksperti u višemjesečnim, direktnim razgovorima sa građanima i zainteresovanim stranama.  


- Dobili smo impulse za dugoročne strategije koje će dovesti do ekonomskog razvoja i povećanja kvaliteta života građanki i građana. Imamo realna i održiva rješenja za ključne probleme i potrebe javnih finansija, lokalne uprave, urbanizma, kapitalnih investicija, privrede, turizma, poljoprivrede, ženskog preduzetništva, ekologije, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, reciklaže, kulture, mladih, sporta, prekogranične saradnje, dijaspore, socijale i zdravlja. Očekujem snažne reakcije javnosti i masovnu podršku na izborima. Postavili smo standarde, koji će promovisati odgovornost za predizborna obećanja i učiniti Ulcinj kolijevkom nove političke kulture - izjavio je Bajraktari.  


Svaka politika je vizualizirana kako bi lako pronašla put do birača na oba jezika i poslužila im kao sljediv i mjerljiv indikator realizovanih etapa. Građanima je takođe omogućen interaktivni kontakt sa nosiocima politika preko platforme https://ura-ulqin.jimdosite.com/ kao direktna mogućnost da svoje potrebe ugrade u četvorogodišnji program.  


Kontakti za medije:

Omer Bajraktari | Tel: 069 270 074

Email: ura.dolcino@gmail.comhttps://ura-ulqin.jimdosite.com/


#URAzaUlcinj | #UlcinjNovimGeneracijama 

#URApërUlqinin | #UlqiniGjenerataveTëReja

URA lançoi programin fitues për Ulqin

  

Ulqin | 25.12.2017. Lëvizja qytetarëve URA lançoi sot programin fitues për Ulqin, me të cilin dhe zyrtarisht filloi fushatën zgjedhore. Programi quhet #URApërUlqin | #UlqiniGjenerataveTëReja dhe bazohet në në vizion të politikave përgjegjëse për zhvillimin e qytetit dhe krijimin e mirëqenies.


- Kemi hartuar përgjigje për probleme dhe nevoja kyçe të qytetarëve të komunës së Ulqinit në 16 fusha të jetës shoqërore. Për secilen prej tyre kemi krijuar një politikë të veçantë për të demonstruar vendosmëri, përgjegjësi dhe angazhim, tha kryetari i kësaj lëvizjeje, Dritan Abazoviq. Ai vuri në pah se fushata është inovative sepse bazohet në zbatim të drejtpërdrejtë të politikave, në vend të premtimeve klasike parazgjedhore. Politikat përgjegjëse dhe reale pasqyrojnë një konsensus të gjerë dhe se ato mund të realizohen menjëherë, madje dhe para fitores në zgjedhje. Fushata jonë paraqitet si ndryshim në paradigmën politike jo vetëm në Mal të Zi, por edhe në rajon.


Kryetari i këshillit komunal Omer Bajraktari shpreh kënaqësi të veçantë dhe krenari për politikat e zhvilluara nga ekspertë të rinj dhe të motivuar në bisedime të drejtpërdrejta dhe disa mujore me qytetarët dhe palët e interesuara.


- Kemi fituar impulse për strategji afatgjata që do të çojnë në zhvillim ekonomik dhe do të rrisin cilësinë e jetës. Kemi zgjidhje reale dhe të qëndrueshme për problemet dhe nevojat kyçe për financave publike, qeverisjes lokale, urbanizmit, investimeve kapitale, ekonomisë, turizmit, bujqësisë, sipërmarrjes së grave, ekologjisë, kulturës, rinisë, sportit, diasporës, sociale dhe shëndetësore. Presim reagime të fuqishme publike dhe mbështetje masive në zgjedhje. Kemi vendosur standarde të atilla që do të nxisin përgjegjësinë për premtimet parazgjedhore, dhe do të nisim ta bëjmë Ulqinin djep të kulturës së re politike në Mal të Zi dhe në rajon - tha Bajraktari.


Të gjitha politikat kanë shprehjen e vet vizuale në mënyrë që të gjejnë rrugën e lehtë drejt votuesit dhe atë në të dyja gjuhët, që shërben si një tregues dhe mates indikativ i fazave të realizuara. Qytetarët mund të ndërveprojnë me krijuesit e politikave përmes platforms https://ura-ulqin.jimdosite.com/ si mundësi direkte që nevojat e veta ti inkuadrojnë në programin katërvjeçar. 


Kontaktet për media:

Omer Bajraktari | Tel: 069 270 074 

Email: ura.dolcino@gmail.com | https://ura-ulqin.jimdosite.com/


#URApërUlqinin | #UlqiniGjenerataveTëReja

#URAzaUlcinj | #UlcinjNovimGeneracijama  

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.com/